Kirana - Ray


āmūlāt kiraṇābhāsāṃ sūkṣmāt sūkṣmatarātmikam |
cintayet tāṃ dviṣaṭkānte śyāmyantīm bhairavodayaḥ || 28 ||

kiraā
kiráa [p= 283,3] [L=50493]
dust , very minute dust RV.
283,3] [L=50494]
RV. iv , 38 , 6) Naigh. i , 5
283,3] [L=50495]
MBh. Sus3r. &c
283,3] [L=50496]
RV. x , 106 , 4 AV. xx , 133 , 1 and 2
283,3] [L=50497]
of a kind of ketu (of which twenty-five are named) VarBr2S.
283,3] [L=50498]
L.
283,3] [L=50499]
of a śaiva work Sarvad.
kiráā [p= 283,3] [L=50500]
N. of a river SkandaP.
(H2) m.
[p= a rein (a meaning drawn probably fr.
[p= a ray or beam of light , a sun- or moonbeam
[p= (perhaps) thread
[p= N.
[p= the sun
[p= N.
(H2B) f.kira
kira [p= 283,3] [L=50489]
(ā)n. scattering , &c Pa1n2. 3-1 , 135 (cf. mt-kirā)
kira [p= 283,3] [L=50490]
a hog L. (cf. kii , kiri.)
(H2) mf
(H2B) m.