Nirakara-Formless


dhyānaṃ hi niścalā buddhir nirākārā nirāśrayā |
na tu dhyānaṃ śarīrākṣimukhahastādikalpanā || 146 ||

niraakaaraanirākāra
nir--ākāra 1 [p= 540,1] [L=106688]
formless , shapeless , incorporeal (brahman) , making no appearance or show , insignificant , unimportant MBh. R. &c

cf. below)
nir--ākāra 1 [L=106690]
N. of śiva S3ivag.
nir--ākāra 1 [L=106691]
of viṣṇu L.
nir--ākāra 1 [L=106692]
heaven L.
nir--ākāra 1 [L=106693]
the universal spirit , god L.
nir-ā-° kāra [p= 553,2] [L=109327]
» [p= 540,1]) m. rebuke , reproach , censure L.
(H3) mfn.
[L=106689]having no object (
(H3B) m.
(H3B) m.
(H3B) m.
(H3B) m.
(H3) (for 1.
Sanskrit Words for Formless:amūrta
á-mūrta [p= 82,1] [L=14178]
formless , shapeless , unembodied S3Br. xiv Up. &c

Su1ryas.
á-mūrta [L=14180]
N. of śiva.
(H1) mfn.
[L=14179]not forming one body , consisting of different parts
(H1B) m.
 amūrti
a-mūrti [L=14184]
shapelessness , absence of shape or form
a-mūrti [L=14185]
formless
a-mūrti [L=14186]
N. of viṣṇu MBh. xiii
a-mūrti [L=14187]
(ayas) a class of Manes (who have no definite form) Hariv.
(H2) f.
(H2B) mfn.
(H2B) m.
(H2B) m. pl.
 arūpa
a-rūpa [p= 89,1] [L=15519]
(ā)n. formless , shapeless PBr. ?? S3vetUp. Nr2isUp.

R.
a-rūpa [p= 1316,1] [L=313810]
nirvāa), MWB. 137
(H1) mf
[L=15520]ugly , ill-formed
(H2) (also) emancipation (=


nirākti
nir--ākti [p= 540,1] [L=106703]
formless , shapeless (viṣṇu) Hariv.

Ma1rkP.
nir--ākti [L=106705]
a person who neglects his religious duties , (esp.) a Brahman who has not duly read the vedas , Gaut. Mn. MBh. etc,
nir-ā-° kti [p= 553,2] [L=109336]
(for 1. » [p= 540,1]) , obstruction , impediment , interruption Sa1h.

L.

» sarva-n°) BhP.
nir-ā-° kti [L=109336.3]
impeding , obstructing L.
nir-ā-° kti [L=109336.4]
N. of a son of the first manu sāvari Hariv. 2 .
(H3) mfn.
[L=106704]deformed , ugly
(H3B) m.
(H3) f.
[L=109336.1]repudiation , rejection , contradiction , refutation
[L=109336.2]forgetting (
(H3B) mfn.
(H3B) m.
 naivasajñānāsajñānāyatanopaga
nai* va--sajñānā* sajñānā* ya° tano* paga [p= 571,1] [L=112564]
one who resorts to this place , one of the four classes of gods of the formless world ib. 129.
(H4) m.
 arūpaloka
a-rūpa--loka [p= 1316,1] [L=313810.2]
a formless heaven (4 classes enumerated), ib. 213
(H3) m.
 arūpāvacara
a-rū--° * vacara [L=313810.3]
pl. (with devā) the gods of the formless heaven, Dharmas. 129.
(H3) m.
 avapus
a-vapus [p= 1317,1] [L=314790]
bodiless, formless, MBh.
(H2) mfn.